• I. Preambuła i definicje.

  1. Podmiotem realizującym usługę prime.enduhub.com oraz enduhub.com jest firma Enduhub Corporation SA Oddział w Polsce  z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojskowa 3/L4, tefefon  +48 501 090 683, email:info@enduhub.com, KRS: 0000700307 zwanej dalej Enduhub lub Enduhub.com.
  2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu enduhub.com oraz prime.enduhub.com, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników.
  3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
   a. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, 
   b. Enduhub.com - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem prime.enduhub.com, 
   c. Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez enduhub.com na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające na umożliwieniu dostępu do wyników zawodów sportowych i informacji z nimi związanymi, pośrednictwie w zapisach oraz sprzedaży towarów i usług powiązanych. 
   d. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych w ramach serwisu enduhub.com, 
   e. Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w enduhub.com, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, 
   f. Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych enduhub.com wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu lub ich usunięcia, możliwość modyfikacji ustawień Konta,
  4. Enduhub.com jest serwisem internetowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom dostęp do wyników zawodów sportowych i informacji z nimi związanymi, dokonywanie zapisów na określone zawody sportowe oraz pośrednictwem w sprzedaży powiązanych produktów i usług
 • II. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy Regulamin określa: 
   a. prawa i obowiązki enduhub.com i Użytkowników związane z korzystaniem z serwisu, 
   b. zasady wyłączania odpowiedzialności enduhub.com z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. Enduhub.com świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
 • III. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta.

  1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
  2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: 
   a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 
   b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
   c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 
   d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  3. Enduhub.com, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy Konto, o nazwie podanej przez Użytkownika.
  4. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu email. Adres ten jest podawany bezpośrednio na formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu email, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim koncie.
  5. Adres email jest powiązany z kontem Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  6. Enduhub.com może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach enduhub.com lub jeśli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy enduhub.com.
  7. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą swojego adresu email oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 • IV. Warunki świadczenia usług przez usługodawcę.

  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się enduhub.com są następujące: 
   a. połączenie z siecią Internet, 
   b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
  2. Enduhub.com zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  3. Enduhub.com zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Użytkownika usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 • V. Prawa i obowiązki usługodawcy i usługobiorców.

  1. Enduhub.com zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
  2. Enduhub.com zastrzega sobie prawo do: 
   a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu. 
   b. wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usług, 
   c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email, 
   d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze, 
   e. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.
  3. Enduhub.com zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z serwisem, z tytułu których Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec enduhub.com.
  4. Użytkownik ma prawo edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
  5. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od: 
   a. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, 
   b. wykorzystywania serwisu do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, 
   c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w serwisie. 
   d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 
   e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  6. Enduhub.com zastrzega sobie prawo do: 
   a. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami enduhub.com, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat, 
   b. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkownika za jego pośrednictwem , jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  7. Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez enduhub.com do każdego Użytkownika Serwisu. Polityka Prywatności jest dostępna w Serwisie enduhub.com.
 • VI. Warunki płatności.

  1. Usługi świadczone są przez enduhub.com nieodpłatnie dla Użytkowników.
  2. W przypadku zakupu pakietu startowego na wybrane zawody sportowe lub innego produktu Użytkownik zobowiązany jest wnieść opłatę w kwocie i na konto podane przez Organizatora zawodów lub Dostawcę produktu za pośrednictwem serwisu enduhub.com.
  3. Enduhub.com nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.
 • VII. Dane Osobowe.

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników serwisu jest Enduhub Corporation Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, KRS: 0000700307, REGON: 36857227000000, NIP: 20900004616, ul. Wojskowa 3/L4, 60-792 Poznań.
  2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym cofnięciem udzielonych zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem: https://enduhub.com/pl/kontakt/ lub w przypadku chęci usunięcia danych pod adresem https://enduhub.com/pl/usuń/moje/dane/
  3. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszej edycji konta w serwisie enduhub.com będą przetwarzane przez Enduhub przede wszystkim, w celu wykonania usługi na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
  4. Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Enduhub w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą, w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. W przypadku zamówienia przez Użytkownika Newslettera dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Enduhub również w celu informowania go o nowych promocjach i usługach dostępnych w serwisie.
  7. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemów płatności zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności.
  8. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania zakupu towarów i usług za pośrednictwem enduhub.com polegające na przekierowaniu użytkownika na stronę sprzedawcy zostaną udostępnione sprzedawcy w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu.
  9. W przypadku dostarczania zamówionego przez serwis enduhub.com produktu za pośrednictwem firm kurierskich - firmom tym zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy zamówienia, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu lub/oraz adres e-mail).
  10. Zarówno w przypadku płatności jaki i doręczenia – klient może uzyskać informacje odnośnie tych systemów lub firm kurierskich bezpośrednio u sprzedawcy.
  11. Enduhub jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Wszystkie wykorzystywane przez administratora środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa we wskazanych przepisach prawa.
  12. Rejestrując się w serwisie enduhub.com Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Enduhub oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie usług świadczonych przez Enduhub. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  13. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Enduhub praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  14. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 • VIII. Newsletter.

  1. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z informacjami związanymi z serwisem enduhub.com oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi. Newsletter będzie wysyłany na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.
  2. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera w każdym czasie poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji lub kliknięcia odpowiedniego linka w treści Newslettera
 • IX. Odpowiedzialność.

  1. Enduhub.com i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Enduhub.com, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za powstałą szkodę.
  3. Enduhub.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
  4. Enduhub.com nie jest organizatorem zawodów sportowych i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z organizacją zawodów.
  5. Enduhub.com nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: 
   a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, 
   b. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, 
   c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, 
   d. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od enduhub.com (działanie osób trzecich), 
   e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które enduhub.com nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.), 
   f. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, 
   g. nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.
 • X. Postępowanie reklamacyjne.

  1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
  2. Reklamacje rozpatruje enduhub.com.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
   a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres email), 
   b. przedmiot reklamacji, 
   c. okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej tomasz enduhub com
  6. enduhub.com dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 • XI. Rozwiązanie umowy.

  1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
  2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
  3. Enduhub.com ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach: 
   a. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, 
   b. powzięcia przez enduhub.com uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy enduhub.com, 
   c. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, 
   d. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, 
   e. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia konta,
  4. O rozwiązaniu umowy enduhub.com poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) niezwłocznie po usunięciu konta.
  5. Enduhub.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 • XII. Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2013 roku
  2. Enduhub.com ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie enduhub.com
  3. O zmianie Regulaminu enduhub.com zawiadomi Użytkowników publikując stosowną informację w serwisie.
  4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
  5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
  6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin Usługi EnduPrime

I. Warunki ogólne.

1. Podmiotem realizującym usługę EnduPrime oraz będącym wydawcą Voucherów EnudPrime jest firma Enduhub Corporation SA Oddział w Polsce  z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojskowa 3/L4, tel +48 501 090 683, KRS: 0000700307 zwanej dalej Enduhub, prowadząca sklep internetowy pod adresem: prime.enduhub.com.

 

II. Usługa EnduPrime

1. Usługa EnudPrime jest usługą abonamentową.  

2. Jednorazowa opłata jest  pobierana za rok z góry i jest opłatą bezzwrotną.

3. W  ramach usługi Użytkownicy mogą  nabywać vouchery EnduPrime na towary i usługi  zakontraktowane przez Enduhub u firm trzecich.

 

III. Vouchery EnduPrime

1. Vouchery wydawane przez Enduhub są powiązane z konkretnymi  usługami lub produktami firm trzecich i są dostępne tylko dla Użytkowników po wykupieniu usługi EnduPrime.

2. Każdy voucher posiada datę ważności oraz datę zwrotu.

3. Enduhub  zobowiązuje się do zrealizowania  ważnego vouchera na usługę lub towar oferowaną przez firmę trzecią na rzecz osoby wskazanej przez Nabywcę  zgodnie z warunkami zawartymi w opisie vouchera.

 

III. Aktywacja

1. Nabywca Vouchera EnduPrime może go zrealizować na produkt i/lub usługę związaną z danym voucherem do dnia ważności vouchera za pośrednictwem portalu prime.enduhub.com lub z wykorzystaniem linku aktywacyjnego.

2. Beneficjentem usług i/lub produktów jest osoba wskazana przez Nabywcę lub posiadacza linka aktywacyjnego

3. Każdy Voucher EnudPrime posiada w unikatowy kod identyfikacyjny oraz link aktywacyjny rejestrowany w systemie Enduhub i może być użyty tylko jeden raz.

4. Enudhub zastrzega sobie prawo odmowy realizacji voucherów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

5. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie linku aktywacyjnego i jego użycie przez osoby  trzecie, jakkolwiek czynność taka nie łamie postanowień niniejszego Regulaminu

 

IV. Zwroty

1. Nabywca może zwrócić niewykorzystany voucher. Jeśli prośba o zwrot nastąpi przez datą zwrotu dla danego voucher to  refundacja wynosi 100% ceny nominalnej. Refundacja po dacie zwrotu wynosi 50% ceny nominalnej. W przypadku niewykorzystania vouchera i braku prośby o zwrot przez 60 dni kalendarzowych od upływu  daty ważności vouchera zwrot nie przysługuje. Zwrot nastąpi kanałem płatności użytym przy zakupie przez Nabywcę w przeciągu 14 dni roboczych.

2. Okres ważności vouchera oraz data pełnego zwrotu widnieć będzie w opisie produktu przedstawionego na prime.enduhub.com

 

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca Vouchera EnduPrime  jak również posiadacz linka aktywacyjnego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Zakup Vouchera EnduPrime stanowi potwierdzenie, że kupujący voucher jak również posiadacz linka aktywacyjnego akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.