Regulamin Usługi

I. Warunki ogólne.

1. Podmiotem realizującym usługę EnduPrime oraz będącym wydawcą Voucherów EnudPrime jest firma Enduhub Corporation SA Oddział w Polsce  z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojskowa, KRS: 0000700307 zwanej dalej Enduhub, prowadząca sklep internetowy pod adresem: prime.enduhub.com.

 

II. Usługa EnduPrime

1. Usługa EnudPrime jest usługą abonamentową.  

2. Jednorazowa opłata jest  pobierana za rok z góry i jest opłatą bezzwrotną.

3. W  ramach usługi Użytkownicy mogą  nabywać vouchery EnduPrime na towary i usługi  zakontraktowane przez Enduhub u firm trzecich.

 

III. Vouchery EnduPrime

1. Vouchery wydawane przez Enduhub są powiązane z konkretnymi  usługami lub produktami firm trzecich i są dostępne tylko dla Użytkowników po wykupieniu usługi EnduPrime.

2. Każdy voucher posiada datę ważności oraz datę zwrotu.

3. Enduhub  zobowiązuje się do zrealizowania  ważnego vouchera na usługę lub towar oferowaną przez firmę trzecią na rzecz osoby wskazanej przez Nabywcę  zgodnie z warunkami zawartymi w opisie vouchera.

 

III. Aktywacja

1. Nabywca Vouchera EnduPrime może go zrealizować na produkt i/lub usługę związaną z danym voucherem do dnia ważności vouchera za pośrednictwem portalu prime.enduhub.com lub z wykorzystaniem linku aktywacyjnego.

2. Beneficjentem usług i/lub produktów jest osoba wskazana przez Nabywcę lub posiadacza linka aktywacyjnego

3. Każdy Voucher EnudPrime posiada w unikatowy kod identyfikacyjny oraz link aktywacyjny rejestrowany w systemie Enduhub i może być użyty tylko jeden raz.

4. Enudhub zastrzega sobie prawo odmowy realizacji voucherów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

5. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie linku aktywacyjnego i jego użycie przez osoby  trzecie, jakkolwiek czynność taka nie łamie postanowień niniejszego Regulaminu

 

IV. Zwroty

1. Nabywca może zwrócić niewykorzystany voucher. Jeśli prośba o zwrot nastąpi przez datą zwrotu dla danego voucher to  refundacja wynosi 100% ceny nominalnej. Refundacja po dacie zwrotu wynosi 50% ceny nominalnej. W przypadku niewykorzystania vouchera i braku prośby o zwrot przez 60 dni kalendarzowych od upływu  daty ważności vouchera zwrot nie przysługuje. Zwrot nastąpi kanałem płatności użytym przy zakupie przez Nabywcę w przeciągu 14 dni roboczych.

2. Okres ważności vouchera oraz data pełnego zwrotu widnieć będzie w opisie produktu przedstawionego na prime.enduhub.com

 

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca Vouchera EnduPrime  jak również posiadacz linka aktywacyjnego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Zakup Vouchera EnduPrime stanowi potwierdzenie, że kupujący voucher jak również posiadacz linka aktywacyjnego akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.