REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH

POLSKIEGO ZWIĄZKU TRIATHLONU

 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych Polskiego Związku Triathlonu.

 

§ 1.

 

1.       Na wniosek osoby zainteresowanej Polski Związek Triathlonu przyznaje licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Triathlonu lub podmioty działające z upoważnienia Polskiego Związku Triathlonu.

2.       Wykaz zawodów organizowanych pod auspicjami Polskiego Związku Triathlonu, na których zawodnicy zobowiązani są do posiadania licencji, określany jest rokrocznie przez Zarządu Polskiego Związku Triathlonu i jest dostępny na stronie www.triathlon.pl

 

§ 2.

 

1.       Licencje przyznawane są na 1 rok kalendarzowy (01.01– 31.12), z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.

2.       O przyznaniu licencji zawodnikom niezrzeszonym, w systemie sportu młodzieżowego oraz zawodnikom elity, decyduje Zarząd PZTri.

3.       W zakresie określonym w § 1 ust. 1 licencje przyznaje osoba upoważniona przez Zarząd PZTri z zastrzeżeniem ust. 5.

4.       Wzór wniosku o przyznanie licencji zawodnikom startującym w systemie sportu młodzieżowego, zawodnikom elity oraz zawodnikom PRO Age Group, wraz z informacją o wymaganych dokumentach, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.       Wniosek o przyznanie licencji Age Group składa się za pomocą aplikacji mobilnej. Licencja jest przyznawana automatycznie po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, poprawnym wypełnieniu wniosku oraz złożeniu oświadczeń, o których mowa w Regulaminie lub stanowiących załącznik do Regulaminu.

6.       Rejestr aktualnych licencji publikowany jest na stronie internetowej Polskiego Związku Triathlonu.

 

 

§ 3.

 

1.       Zawodnik wnioskujący o przyznanie licencji zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów PZTri, przepisów organizacji ITU i ETU oraz umów, których stroną jest PZTri.

2.       Za przyznanie licencji pobierana jest opłata, której wysokość określana jest uchwałą Zarządu Polskiego Związku Triathlonu.

3.       Zawodnicy startujący w kategoriach wiekowych (Age-Group) mają możliwość uzyskania licencji jednorazowej uprawniającej do uczestnictwa w określonej imprezie sportowej.

4.       Do przyznania licencji jednorazowej nie stosuje się przepisów Regulaminu, z tym, że osoba wnioskująca o przyznanie takiej licencji jest zobowiązana do posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania triathlonu.

5.       W celu potwierdzenia posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 4, osoba wnioskująca składa oświadczenie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 4.

1.       Licencje wydawane są w określonych kategoriach wiekowych w zależności od wieku zawodnika:

a.         Licencja w kategorii Dzieci wydawana jest zawodnikom w wieku poniżej 14 lat.

b.        Licencja w kategorii Młodzik wydawana jest zawodnikom w wieku od 14 do 15 lat.

c.         Licencja w kategorii Junior Młodszy wydawana jest zawodnikom w wieku od 16 do 17 lat.

d.        Licencja w kategorii Junior wydawana jest zawodnikom w wieku od 18 do 19 lat.

e.        Licencja w kategorii Młodzieżowiec wydawana jest zawodnikom w wieku od 20 do 23 lat.

f.          Licencja w kategorii Senior/ PRO wydawana jest zgodnie z zasadami kwalifikacji dla licencji PRO, określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu.

 

2.       przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

3.       Zawodnik rywalizujący w zawodach organizowanych lub będących pod patronatem PZTri, ETU lub ITU oraz posiadający licencję opisaną w ust. 1, zobowiązany jest do udziału w tych zawodach w zakresie posiadanej licencji. Tym samym, wyklucza się możliwość uczestnictwa przez tych zawodników w rywalizacji w kategoriach wiekowych (Age-Group) w tych samych zawodach.

4.       Zawodnikom startującym w kategoriach wiekowych (Age-Group) wydawana jest licencja w kategorii Age-Group upoważniająca do udziału w rywalizacji sportowej amatorów organizowanej przez Polski Związek Triathlonu oraz do startów w Klubowych Mistrzostwach Polski Sztafet MIX.

 

§ 5.

 

Polski Związek Triathlonu odmawia przyznania licencji, jeżeli:

 

1.       wniosek nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, a braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pomimo wezwania do ich uzupełnienia;

2.       osoba wnioskująca o przyznanie licencji została ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji;

3.       osoba wnioskująca o przyznanie licencji została ukarana karą czasowej dyskwalifikacji - w okresie odbywania tej kary.

 

§ 6.

Polski Związek Triathlonu pozbawia zawodnika licencji w przypadku:

 

1.       stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego niezdolności zawodnika do uprawiania triathlonu;

2.       prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej pozbawienia licencji przez właściwe organy dyscyplinarne PZTri.

 

§ 7.

1.       Organem uprawnionym w sprawach pozbawienia licencji jest Zarządu PZTri.

2.       W sprawach odmowy przyznawania lub pozbawienia licencji zainteresowany może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Zarządu PZTri w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia.

§ 8.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

 

Załącznik nr 2.

 

Oświadczenie licencja jednorazowa:

 

W związku z faktem ubiegania się o licencję jednorazową, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu oświadczam, że:

 

1.       posiadam aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania triathlonu wydane przez uprawnionego lekarza zgodnie z właściwymi przepisami;

2.       podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się poinformować PZTri o każdej zmianie;

3.       jestem świadomy odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych informacji i deklaruję, że zwalniam PZTri z wszelkiej odpowiedzialności, która może być następstwem złożenia przeze mnie nieprawdziwego oświadczenia;

4.       nie będę wysuwał w stosunku do PZTri bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek roszczeń o charakterze majątkowym lub niemajątkowym w sytuacji, gdy podane przeze mnie informacje odnośnie zdolności do uprawniania triathlonu okażą się nieprawdziwe lub niepełne.

 

Oświadczenie licencja roczna:

 

W związku z faktem ubiegania się o licencję roczną, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu oświadczam, że:

 

1.       posiadam aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania triathlonu wydane przez uprawnionego lekarza zgodnie z właściwymi przepisami;

2.       podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się poinformować PZTri o każdej zmianie;

3.       jestem świadomy odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych informacji i deklaruję, że zwalniam PZTri z wszelkiej odpowiedzialności, która może być następstwem złożenia przeze mnie nieprawdziwego oświadczenia;

4.       nie będę wysuwał w stosunku do PZTri bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek roszczeń o charakterze majątkowym lub niemajątkowym w sytuacji, gdy podane przeze mnie informacje odnośnie zdolności do uprawniania triathlonu okażą się nieprawdziwe lub niepełne.